Sunday, March 18, 2012

A study visit to parliament

Jennifer This term's Swedish class is going full steam ahead. At the end of this course we will be allowed to take something called TISUS, which is the Swedish equivalent of the TOEFL; passing TISUS also certifies that the holder has a high-school equivalent knowledge of civics and society. Therefore, on top of the language work, this term of class includes a once-a-week civics lesson. And last week, we took a class field trip to Sweden's parliament, which is in Stockholm and is called riksdagen. (Note that lack of capitalization; they did that on purpose so the the politicians won't get above themselves.) My assignment for Tuesday is to turn in a short summary of the visit, including what I learned or found surprising, and after that, a brief commentary. So here, for your reading pleasure: Version 1 of my assignment in its entirety.


UPPSALA UNIVERSITET, Vårtermin 2012
Institutionen för nordiska språk
Behörighetsgivande utbildning i svenska
Delkurs 2: Skriftlig framställing och läsförståelse
Referat 4: Riksdagsbesöket

I fredags, 9 mars, tog vi ett besök på Sveriges riksdag. Först mötte vi vår guide som gav en översikt av hur dagen skulle hände, och sedan satt vi i ett utskott rum och fick höra en kort presentation om hur husen fungerar. Bland andra faktum lärde vi oss att ungefär 300 personer arbetar hos riksdagen som tjänstemän, ett nummer som känns ganska små. Han föredrog också lite om hur regeringen och riksdagen fungerar i allmänhet, och uttnyttjade fyra föremål som metaforer: en glob, några böcker, en förstoringsglas, och en tryckning av 'Sveriges rikes lag'. Han berättade hur riksdagen ser ut idag såvitt riksdagsledamöterna och partierna som de tillhör.
Därefter tog vi lite promenad genom husen. Riksdagen består av två hus på Helgeandsholmen, östra riksdagsdus och västra riksdagshus. Det västra huset hade tillhört Sveriges riksbank, och det första rummet som vi stannade in i kallas för Bank hall. Idag finns tjänster för ledamöterna, såsom posten och en resebyrå. Sedan gick vi genom mera hallar, och stannade in i ett vackert utskott rum som hade varit ett bibliotek. Gruppen gick sedan till en storstilad trapphall, och guiden höll lite om talmännen och sina roll i historia. Det nästa rummet var Andrakammarsalen, ett gammalt rum där majoritetspartiet får möta. Till sist gick vi till Plenisalen, det nya officiella rummet där ledamöterna diskuterar, lyssnar, röstar och fattar beslut.
Ledamöterna sitter enligt valkretsar, inte enligt parti som brukar finns i ett parlament. Alltid är det möjligt att veta hur var och en riksdagsledamot har röstat. De som vill får sitta på åhörarläktare där vi satt oss, och vara med sammanträdena. Nuförtiden är det också möjligt att följa med ett sammanträde på riksdagens webbsida.
Det var en intressant dag, och roligt att gå in i hus som jag har sett så många gånger från t-bana eller en buss. Det var bra att ha lite repetition om ledamöterna, och hur utskottsbehandlingar går, och hur ett parlamentariskt system fungerar. Jag hade inte tänkt på hur ett ensamstående parti, som inte någon vill samarbeta med, kan lägga sig i den hela riksdagen; jag tror att guiden beskrev situtationen tydligt och opartiskt. Jag har ett små klagomål om turens fysiska tillgänglighet, och jag tänka att skriva det som min insändare.

Here's the GoogleTranslate version, which gives a pretty accurate feeling for the 'Me go on field trip' quality.

UPPSALA UNIVERSITY, Spring 2012
Department of Scandinavian Languages
Permission Giving training in Swedish
Module 2: Writing the posture and reading comprehension
Summary 4: Parliament visit

On Friday, March 9, we took a visit to the Swedish Parliament. First we met our guide who gave an overview of how the day would happen, and then we sat in a committee room and heard a short presentation on how the houses work. Among other fact, we learned that about 300 people work in Parliament as officials, a number that's pretty small. He also preferred a little about how the government and parliament are generally working, and uttnyttjade four objects as metaphors: a globe, a few books, a magnifying glass, and a touch of 'the Swedish law'. He told how the parliament is today as far as MPs and parties to which they belong.
Then we took a little walk through the houses. The Parliament has two houses on Helgeandsholmen, eastern and western riksdagsdus parliament. The western house had belonged to the Reserve Bank, and the first room we stayed in is called the Banking Hall. Today, there are services for members, such as entry and a travel agency. Then we went through more halls, and stayed in a beautiful committee room that had been a library. The group then went to a grand stairway, and the guide was a little bit about Presidents and their role in history. The next room was the Second Chamber, an old place where the majority party gets to meet. Finally, we went to Hemicycle, the new official room where members discuss, listen, vote and make decisions.
The members sit according to constituencies, not by political party that is usually found in a parliament. There's always possible to know how each MP voted. Those who wish to sit in the public gallery where we sat down, and join meetings. Nowadays, it is also possible to attend a meeting of the Parliamentary website.
It was an interesting day, and fun to go into the house that I have seen so many times from the subway or a bus. It was good to have some repetition of its members, and how its services are made, and how a parliamentary system works. I had not thought about how a single party, not someone want to work with, can get into the whole parliament, I think that the wizard described POSITION clearly and impartially. I have one small complaint about the tour's physical accessibility, and I think to write it as my letter to the editor.


Yep. Took me a couple hours to write that, it did. There may be one or two little mistakes in there. I reserve the right to fix this post later, after I have gotten back the corrected version from the grammar teacher.

2 comments:

  1. Wizard? You got a wizard guide?

    ReplyDelete
  2. Yeah, pretty cool, huh? My other favorite GT moment here is in the first paragraph, 'a touch of the Swedish law' (should be 'a bound copy of Sweden's laws').

    Really, though, GT does a pretty good job overall with Swedish.

    ReplyDelete